EKSTERN
utlyser

KUNSTKONSULENTOPPDRAG TIL VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Verdal vg skole skal ombygges og tilbygges og søker en kunstkonsulent som kan starte arbeidet våren 2024. Prosjektet er nå i byggefasen, med planlagt ferdigstillelse og innflytting våren 2025.

SKOLEPROSJEKTET

 

Verdal videregående skole ligger med avstand til og langs med Stiklestad allé i Verdal kommune.

Grunntanken for byggeprosjektet ved Verdal vgs har vart å skape et helhetlig og framtidsrettet anlegg hvor de fysiske rammene og pedagogiske læringsprinsippene innlemmes i arkitekturen inne og ute. Et sted hvor det fysiske læringsmiljøet bidrar til å forberede elevene på et globalisert og digitalisert samfunn i rask endring.

Verdal vgs ombygges og tilbygges for en elevkapasitet på 505 elever fordelt på studieretningene: studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, salg/service/reiseliv, tilrettelagt opplæring og innføringsklasse (for fremmedspråklige).

Skolebygget har en eksisterende kultursal som er en sentral og attraktiv møteplass på kveldstid og helger. Samt bygges det en nytt fotballhall. Skolen skal fremstår som et samlet anlegg, samtidig som det er tilrettelagt for at begge hovedfunksjonene, skole og kulturhus /idrettsanleggene får hver sin tydelige identitet.

Prosjektet er utviklet i et samspill sammen med Skanska som er totalentreprenør. Prosjektet er nå inn i byggefasen, med planlagt ferdigstillelse og innflytting våren 2025.

(Se vedlegg for mer info om anlegget og plantegninger).

Skoleprosjektet skal bygges med minst mulig miljøbelastning. Trøndelag fylkeskommune har høye krav til klimafotavtrykk fra materialer og klimautslipp.

Kunstprosjektene skal være ferdig samtidig med byggeprosjektet. Søker må derfor kunne starte arbeidet umiddelbart etter konsulentoppdraget er tildelt vår 2024.

 

PEDAGOGISK PROFIL PÅ VERDAL VGS

Skolens visjon er «Sammen om læring og utvikling», som klart signaliserer at skolen og skolebygget skal legge til rette for samhandling og utvikling, samt et skolebygg som legger til rette for at hver enkelt elev og klasse, ansatte og grupper på skolen blir sett og tatt vare på.

Verdal vgs skal kjennetegnes med en god opplæring og godt sosialskolemiljø for elever og ansatte:

  • Opplæringen skal preges av faglighet, læring og utvikling
  • Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.
  • Skolen skal kjennetegnes av én skolekultur som bidrar til tverrfaglig fellesskap mellom ansatte og elever på tvers av utdanningsprogram
  • Skolen skal romme framtidens elever og framtidens pedagogikk og skal gi ungdommen et grunnlag til å møte framtidas samfunn preget av høyteknologi og store miljøutfordringer, og være et flerkulturelt samfunn.
  • Skolen skal gi elevene likeverdig muligheter slik at de kan utvikle sin kreativitet, skaperevne og ta selvstendige valg.
  • Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skolen. Skolebygget skal forene bygda (byen/regionen) og skolen.
  • Trøndelag fylkeskommune ønsker gjennom utbyggingssaker å stimulere til en bærekraftig bygge-bransje, både med tanke på klimafotavtrykk fra materialbruk og klimautslipp fra drift av bygg.

 

OM KUNSTPROSJEKTET

Kunsten skal bidra til at Verdal vgs blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for elever, ansatte og nærmiljøet.

Det er avsatt 3 millioner til kunstprosjektet som inkluderer honorar til kunstkonsulent samt 5% i kunstavgift.

Arbeidet med kunsten er todelt og består av remontering av skolens eksisterende kunstsamling samt innkjøp av ny kunst. Søker må kunne starte arbeidet umiddelbart og avsette nødvendig tid kommende vår.

Skolens har en liten samling av kunstverk (innen teknikkene maleri, grafikk), samt to store kunstinstallasjoner laget til «det gamle» skoleanlegget. Ett er plassert utendørs og den andre innvendig. Kunstinstallasjonen innvendig skal demonteres pga. byggeprosjektet. Eksisterende kunst ønskes remontert i nytt anlegg og forslag til verkplasseringer inngår i oppgaven.

Tidsplan for ferdigstilling av hele kunstprosjekt til Verdal vgs utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver og kunstutvalget.

Kunstkonsulentens oppgave

Kunstkonsulentens oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for ny kunst, foreslå aktuelle kunstnere og foreslå innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme.

Kunstkonsulenten skal foreslå egnet/egnede plasseringer for eksisterende kunst og følge opp arbeidet med montering av verkene.

Kunstutvalget vil ledes av prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

Kunstkonsulenten er ansvarlig for utarbeidelse av en kunstplan for Verdal vgs i nært samarbeid med kunstutvalget.

Trøndelag fylkeskommune ønsker kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning, samt kunnskap om, eller erfaring med arbeid som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner.

Dersom du ønsker å søke på oppdraget, ber vi deg om å sende en kort motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV eller vedlegge portofolio og CV til:

olasan@trondelagfylke.no

og

rodha@trondelagfylke.no

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Stiklestad allé 8
7654 Verdalsøra
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Olav Sigurd Sandvik

Telefon

40 00 44 47

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

15.04.2024