EKSTERN
utlyser

Kunstkonsulent til Sentrumsbygget Dyrøy

Det nye sentrumsbygget vil være selve hjertet i sentrum av Dyrøy. Dyrøy kommune ønsker å utsmykke bygget med kunstuttrykk fra forfatter Arvid Hanssen som er kommunens kulturfyrtårn.

Nytt sentrumsbygg i Dyrøy

Dyrøy kommune har reist et nytt næringsbygg med 14 utleieboliger, næringslokaler og kafe i sentrum. Sentrumsbygget skal stå ferdig i løpet av våren 2024. Dette blir et bygg med viktige sosiale- og kulturelle arenaer for bygdefolket og besøkende. Et av de overordnede målene i kulturplanen for Dyrøy kommune er å øke satsingen på kunst. Dyrøy kommune skal gjennom prosjektet Kunstnerisk bånd, utsmykke næringsbygget med kunst fra forfatteren Arvid Hanssen. Denne utlysningen går ut på å leie inn kunstkonsulent for å utvikle og kjøpe inn kunst, samt finne gode løsninger for å presentere kunsten.

Prosjektet støtter opp om Grønt veikart for kunst- og kultursektoren, og vektlegger miljøhensyn i produksjon, frakt og montering av kunstprosjektet for å etterstrebe bærekraftige løsninger. Det stilles krav til kvalitet, materialvalg, utforming og standard som er bærekraftig med tanke på fremtidig vedlikehold.

Dette prosjektet vil fremme identitet og samhørighet gjennom kunstneriske uttrykk. Kunst spiller en uvurderlig rolle i ethvert samfunn. Gjennom kreativitet, uttrykk og refleksjon beriker kunsten våre liv på mange måter. Kunsten vil skape et inspirerende og engasjerende miljø i sentrumsbygget og bidra til å styrke fellesskapet og skape en unik opplevelse for både ansatte og besøkende.

 

I Nordavindshagen har Dyrøy et bygg som er en kunstinstallasjon i seg selv. Med sin arkitektur som har bakgrunn i fjølbåt-metaforen i forfatter Arvid Hanssens dikt «Fjølbåtkaptein», imiterer bygget ikke bare en fysisk gjenstand, men også en lyrisk form.

Arvid-Hanssen- huset (Nordavindshagen) er et signalbygg som forener både kultur og samfunnsmessig funksjon igjennom arrangement og seminarer. I dette bygget er også Arvid Hanssen dokumentasjonssenter lokalisert. Senteret er utsmykket med Arvid Hanssen ord og dikt/tekster både ute og inne. Arvid Hanssen er i gjeldende kulturplan Dyrøy kommunes kultur-fyrtårn Gjennom prosjektet Kunstnerisk bånd vil Dyrøy kommune videreføre Arvid Hanssens omfattende litteratur i utsmykning av det nye næringsbygget, med nye kunstneriske uttrykk. I tillegg vil det tilrettelegges for utstilling av kunst fra andre kunstnere.

Næringsbygget er selve hjertet i sentrum av Dyrøy. Her vil folk ferdes og møtes. Med prosjektet vil Dyrøy kommune utsmykke næringsbygget med kunstuttrykk fra forfatter Arvid Hanssen. Næringsbygget skal oppleves innbydende og kunsten vil bidra til å skape stemning og styrke de fysiske og visuelle kvalitetene i bygget.

 

Dyrøy kommune ønsker å benytte seg av ekstern kunstkonsulent. Kunstkonsulenten skal ha et særlig ansvar for den kunstfaglige kompetansen i prosjektet, og skal bistå oppdragsgiver i arbeidet med å gjennomføre kunstprosjektet. Kunstkonsulenten tilser at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses. Arbeidet skal gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer, som budsjett og retningslinjer, og skal koordineres med byggeprosjektet. Kunstkonsulenten har et særskilt ansvar for å følge opp arbeid frem til ferdigstilling, levering og godkjenning. Kunstkonsulenten skal, i samråd med styringsgruppen, utarbeide en kunstplan for Sentrumsbygget. Når kunstplanen er godkjent av styringsgruppen, har kunstkonsulenten ansvar for den faglige og praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Tverrveien 1
9311 Brøstadbotn
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Dyrøy kommune

Utlysers adresse

Tverrveien 1
9311 Brøstadbotn

Kontaktperson

Trine Strand

Telefon

41564348

Prosjektbudsjett

300 000 NOK

Søknadsfrist

31.07.2024

Vedlegg