Oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for Prosjekt Jakob

Steinkjer kulturbygg utlyser oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for Prosjekt Jakob, nytt regionalt kulturhus Steinkjer kommune. Prosjektperioden varer ut 2023.

Torget innrammet av Steinkjer kirke, Samfunnshuset og nytt kulturhus. Illustrasjon: Pir2 og Praksis Arkitekter.

Prosjekt Jakob omfatter restaurering av Samfunnshuset og bygging av nytt kulturhus i Steinkjer sentrum. Prosjekt Jakob vil gi et betydelig løft for alle kulturaktører, publikum og innbyggere i nordre del av Trøndelag, og vil gi alle grupperinger en unik mulighet til å jobbe tett sammen og skape en ny møteplass. Unge og eldre, profesjonelle og amatører vil kunne danne et kreativt felleskap for god utvikling innenfor kulturfeltet og utvikling av regionen.

Kunstfaglig prosjektleder sin oppgave blir å lede samt kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i byggeprosjektet hvor kunst inngår som sentrale deler av byggets identitet og fremtidig virksomhet.

Det nye kulturbygget fyller et helt kvartal (avgrenset av Jakob Weidemanns gate, Strandveien, elvepromenaden og Steinkjerbrua), og bygget bidrar til å gi dagens litt utflytende torg-rom en tydelig, definert urban form. Langs gavlveggen i øst bygges et nytt utvendig sitteamfi og trapp som leder ned til innganger på nedre nivå, og som gir en fin forbindelse til elva med sin promenade.

Torgplassen ligger i enden av Kongens gate og inngår i en viktig historisk akse i Steinkjer sin byplan fra etterkrigstida. Plassen har potensialet til å bli et meget attraktivt møtested og byrom, både fordi det vil bli et mangfold av kulturtilbud i omkringliggende bebyggelse, men også på grunn av byggenes høye arkitektoniske kvalitet; Samfunnshuset representerer et stykke nydelig gjenreisningsarkitektur, Steinkjer kirke markerer seg med storslått artikulerte inngangsfront, og nå bygges et nytt kulturbygg som forhåpentligvis vil bli et verdifullt supplement til byen.

Visuell kunst i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv inkludert ny teknologi er gjennomgående for denne kultursatsingen. Kvalitet og mangfold for kunstformidlingen er prioritert i prosjektet; både gjennom formidling av Jakob Weidemanns kunst og kunstnerliv, kommunes kunstsamling, men like viktig gjennom etableringen av et nytt visningsrom for skiftende utstillinger av samtidskunst.

I bygget er det tilrettelagt for et formidlingsområde for Jakob Weidemann utstillinger/informasjon, som har utsikt mot Steinkjer kirke og et av hans hovedverk. Det er videre et ønske at Weidemanns kunstnerskap og livshistorie kan presenteres i samhandling med biblioteket og andre formidlingsformater i kulturhuset. Jakob Weidemann ble født 14. juni 1923 i Steinkjer. Åpning av det nye kulturhuset er planlagt 14.juni 2023, altså 100 år etter at Jakob Weidemann ble født i Steinkjer. Weidemann regnes som en av de viktigste kunstnerne innen norsk modernisme på 1950-tallet, og han var en foregangsperson for det abstrakte maleriet i Norge i tiårene ved gjenreisningen av Norge etter andre verdenskrig.

Ved realiseringen av Prosjekt Jakob ønsker Steinkjer kommune å synliggjøre og bidra til at kommunens egen kunstsamling blir mer tilgjengelig. Steinkjer kommunes kunstsamling består blant annet av Weidemann og den storslåtte gaven fra Arve Hovigs familie, med sentrale verk av kunstneren Arve Hovig. Dette ønsker Steinkjer kommune å stille ut i en kontekst sett i sammenheng med Prosjekt Jakob. Det er ønskelig at kunstfaglig prosjektleder i arbeidet med kunstplanen vurderer hensiktsmessige formidlingsløsninger hvor eksisterende kunst står i relasjon til den øvrige kunsten som skal anskaffes.

Kunstfaglig prosjektleder vil ha et tett samarbeid med byggherre, entreprenør og arkitekt. Oppgavene vil være å lede og kvalitetssikre arbeidet som gjøres i prosjektet, sørge for gode og hensiktsmessige prosesser, følge opp kunstprosjektene og valgte kunstnere inkludert overlevering av verk og plan om formidling. Det er også naturlig at kunstfaglig prosjektleder leder kunstutvalget som skal utarbeide en kunstplan. Byggherre (prosjektleder), arkitekt, kulturenheten, brukerrepresentant i tillegg til kunstfaglig kompetanse er representert i kunstutvalget. Utvalget utarbeider en kunstplan som beskriver informasjon og verdigrunnlag for prosjektet, beskrivelse og analyse av bygget/kvartalet, mulig lokalisering av kunstprosjektene, ambisjoner og overordnet ide for kunstprosjektene, budsjett og framdriftsplan.

Det er forventninger om kunst både innendørs og utendørs, og i samarbeid med arkitekt vil man kunne se på områder der det fortsatt er muligheter for integrerte verk. Arkitekt har utarbeidet en mulighetsstudie for mulige steder for plasseringer av kunst. Det er ikke tatt noen beslutninger om dette.

Kunstfaglig prosjektleder må ha evne til å sette seg inn i prosjektets historie og verdi, og respektere det som er Prosjektet Jakob sin intensjon om kunst- historie- og kulturformidling. Det forventes at vedkommende arbeider selvstendig og i god dialog med oppdragsgiver og utvalget.

Det er behov for en erfaren kunstfaglig prosjektleder som evner å forme prosjektet med tanke på innholdet og brukerne av kulturhuset. Søker må ha bred erfaring med planlegging og prosjektering av ulike typer kunstprosjekter i offentlig rom, og inngående kjennskap til kunstfeltet.

Nøkkeloppgaver:

  • Utvikle og forankre kunsten i prosjektet
  • Utvikle skriftlig kunstplan inkludert budsjett, finansieringskilder, forankringsstrategi og framdriftsplan
  • Skaffe ekstern finansiering ved å utarbeide søknader til KORO o.l. i samhandling med byggherrens prosjektorganisasjon.
  • Følge opp gjennomføring av kunstprosjektene fra start til slutt
  • Jobbe tett med samarbeidspartnere og interessenter i prosjektet

Det er i pr i dag avsatt 2,7 millioner i kunstbudsjett. Det er en målsetning at budsjettet økes med bistand fra ekstern finansiering i den videre prosessen. Budsjettet inkluderer honorar til kunstfaglig prosjektleder. Kunstfaglig prosjektleder honoreres på timesbasis innen kostnadsrammen for oppdraget som utgjør opp til 15% av det totale kunstbudsjettet inkludert reisekostnader.

Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Søknadsfrist er 08.09.2021

Søknaden skal inneholde:

  • Kort motivasjonstekst
  • CV
  • Dokumentasjon av relevante tidligere oppdrag
  • Kontaktinformasjon på utvalgte referanser

Søknadsmaterialet sendes samlet i PDF-format på e-post til Ingunn Ramdal, ingunn.ramdal@steinkjerbygg.no

Ved eventuelle spørsmål kan de sendes skriftlig til Ingunn Ramdal, ingunn.ramdal@steinkjerbygg.no

Ved behov gjennomføres en intervjurunde med aktuelle kandidater.
Oppdragsgiver foretar endelig ansettelse.

Les mer om det nye kulturhuset her: steinkjerbygg.no/prosjekter

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Kongens gt
7713 Steinkjer
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Steinkjer kulturbygg AS

Utlysers adresse

Kongens gt
7713 Steinkjer

Kontaktperson

Ingunn Ramdal

Telefon

950 37 525

Prosjektbudsjett

2 700 000 NOK

Søknadsfrist

08.09.2021

Vedlegg