Oppdrag som kunstkonsulent og assisterende kunstkonsulent ved Rud videregående skole

Viken fylkeskommune utlyser oppdrag som kunstkonsulent og assisterende kunstkonsulent ved Nye Rud vgs. Skolen blir en av landets største, og skal bestå av syv bygg knyttet sammen av syv broer.

Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter

Bakgrunn for prosjektet: 

Nye Rud videregående skolen vil bli en av landets største skoler med ca 1300 elever. Skolen inngår som en viktig del av Haugar og befinner seg midt i et sentralt område i Bærum kommune ca. 2.5 km fra Sandvika sentrum. Skolen ligger på egen tomt og eies av Viken fylkeskommune.

I dag preges skolen av enkeltbyggenes funksjoner, med lite interaksjon og sambruk. Rud vgs skal være et tilgjengelig område med åpne, inviterende bygg og utearealer, med mulighet for fellesaktiviteter og sambruk store deler av døgnet. Hauger har utviklet seg til en samlingsplass for sosial infrastruktur, med både parkområder og fritidsaktiviteter, men kanskje mest utdanningsinstitusjoner og større sportsfasiliteter. Området omfatter bl.a. Bærum Idrettspark, Bærum Ishall, kunstgressbaner og mange skoler; Hauger Skole, Rosenvilde vgs, Dønski vgs, Levre Skole og Rud vgs.

Dagens skoleanlegg består av flere bygninger som er etablert i ulike årstall fra 1972 til 2012. Skolebygningenes tekniske og funksjonelle tilstand er blitt vurdert, og enkelte bygg er besluttet å rives og erstattes av nye bygg/tilbygg.

Jostein Rønsen arkitekter vant arkitektkonkurransen med prosjektet «Brobygger», hvor syv bygg er knyttet sammen med syv broer på flere plan.

«Tanken er at broene skal binde elever og fag sammen. Skolen vår blir mye mer enn et skolebygg. Dette blir en arena for kultur og idrett for hele nærmiljøet» (rektor Geir Lindblad).

Skolen har i dag ca. 770 elever og ca. 216 ansatte, innen studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram samt en tilrettelagt avdeling. I tillegg også 250 på voksenopplæring og 80 på fagskole.

Det er vedtatt et detaljert byggeprogram hvor skolen skal doble elevkapasiteten til 1316 elever, 430 voksenopplæring plasser og 130 fagskole plasser, noe som også gir en økning av lærerkapasiteten til ca. 306 lærerarbeidsplasser/ administrative arbeidsplasser.

Om utbyggingsprosjektet: 

Prosjektet omfatter fire nybygg, tre eksisterende bygninger som skal ombygges og rehabiliteres, samt et nytt utomhusanlegg.

Gjennomføringen foregår i to byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 skal ferdigstilles til skolestart 2024 og byggetrinn 2 skal ferdigstilles til skolestart 2026.

Skoleanlegget vil ved ferdigstillelse bestå av ca. 30.000m2 BTA, hvorav ca. 18.000m2 BTA er nybygg. Skolen vil da ha sju utdanningsprogram; Musikk, dans og drama – Idrettsfag – Frisør, blomster, Interiør- og eksponeringsdesign – Håndverk, design og produktutvikling – Helse og oppvekstfag – Elektrofag – Teknikk- og industrifag – Tilrettelagt opplæring.

Tomten avgrenses i øst av Hauger skole, i sør mot gang- og sykkelveien langs Bærumsveien og Dælibekken, i vest mot Baker Østbyes vei og langsgående gang- og sykkel vei samt grense i nord mot Bærum idrettspark og Hauger Skolevei. Midt på tomten ligger en eksisterende fotballbane med kunstgress.

Deler av tomten omfatter en regulert hensynssone mot Dælibekken med fare for flom.

Framdrift byggeposjekt: 

 • Forprosjekt ferdig våren 2022 med oppstart anbudskonkurranse.
 • Avklaringer og kontraktsignering høsten 2022
 • Planlagt byggestart ved årsskiftet 2022/2023 med ferdigstillelse høsten 2026
 • Kunstprosjektet koordineres og følger framdriften til byggeprosjektet, med oppstart kunstutvalg våren 2022

Budsjett: 

Det er avsatt NOK 7.300.000; til kunstprosjektet, som inkluderer alle utgifter til administrasjon, formidling, montering, kunstproduksjon, honorarer m.m. Av disse er det avsatt NOK 630.000; i honorar til kunstkonsulent eks. mva. Det settes også av NOK. 370.000; i honorar til en assisterende kunstkonsulent (mentorordning).

Kunstprosjekt: 

Viken fylkeskommune er en stor oppdragsgiver innen kunst i offentlig rom, og prosjekter gjennomføres i tråd med retningslinjene.

Kunstprosjektet administreres av et kunstutvalg som består av valgte kunstkonsulent, en brukerrepresentant fra Rud videregående skole, en representant for byggherre/prosjektleder bygg, en representant fra arkitekt, og en representant fra Viken fylkeskommunes seksjon kulturutvikling. I tillegg vurderes det, basert på søknader, en assisterende kunstkonsulent i prosjektet (mentorordning). Kunstutvalget skal også vurdere behov for elevmedvirkning i prosessen.

Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan hvor det beskrives mulige plasseringer av kunst, framdriftsplan, budsjett og formidling av kunstprosjektet. Det skal lyses ut en åpen prekvalifisering for ett eller flere kunstprosjekter som leder til at en eller flere kunstnere inviteres til konkurranser eller direkte oppdrag. Prosessen skal formidles underveis.

Kunstkonsulent: 

Kunstkonsulenten mottar et fastsatt honorar på NOK 630.000; eks mva. som utbetales tre deler etter tilsendt faktura (EHF); ved kontraktinngåelse, ved godkjent kunstplan, og ved ferdigstilt prosjekt. Kunstkonsulenten utfører en momspliktig tjeneste. I Viken fylkeskommune er det ikke mulig å få honorar utbetalt som lønn.

Kunstkonsulenten må kunne ha møter både digitalt og fysisk, og ha nødvendig programvare og utstyr for å utføre oppdraget. Møter vil i hovedsak være ved skolen eller ved Viken fylkeskommunes fylkeshus, men også digitalt.

Kunstkonsulentens ansvar og oppgaver er:

 • den faglige og praktiske gjennomføring av kunstprosjektet.
 • et særlig ansvar for å bidra til god kommunikasjon med alle involverte og for å sikre fremdrift i prosjektet.
 • administrative oppgavene i kunstutvalget som å skrive referat, innkalle til møter, og holde kunstutvalget orientert.
 • å utarbeide en kunstplan i samarbeid med kunstutvalget.
 • å utarbeide en formidlingsstrategi i samarbeid med kunstutvalget.
 • å administrere gjennomføringene av prekvalifiseringer og konkurranser.
 • å ha løpende kontakt med og oppfølging av engasjerte kunstnere under prosessen.
 • å bistå kunstnerne i prosjektet og sørge for at kunstnerne leverer i henhold til kontrakt.
 • å holde kunstutvalget og kunstneren nødvendig informert om forhold som gjelder prosjektet.
 • å tilse at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses.
 • å sørge for at det avholdes overtakelsesforretning innen gitte tidsfrister.
 • å følge opp eventuelle avvik eller forsinkelser.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde
 • svært god oversikt over kunstfeltet
 • svært god kunnskap om kunstneriske teknikker og materialer
 • svært god kunnskap om kunstnerisk praksis og tematikk
 • oppdatert på fagfeltet kunst i offentlig rom
 • relevant erfaring fra kuratering av utstillinger eller andre kunstprosjekter
 • gjerne prosjektledererfaring eller erfaring som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder
 • god erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Kravene til kvalifikasjoner kan avvikes for rekruttering av nyutdannede på masternivå i etableringsfasen.

Personlige egenskaper:

 • aktiv, engasjert og reflektert.
 • god gjennomføringsevne
 • selvstendig, men også god på teamarbeid
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • løsningsorientert
 • faglig integritet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Assisterende kunstkonsulent

Viken fylkeskommune ønsker å rekruttere nye stemmer og et større mangfold i arbeidet med kunst i offentlig rom, både som kunstkonsulent og som utøvende kunstner i oppdrag. Det lyses derfor ut, i tillegg til kunstkonsulent, oppdrag som assisterende kunstkonsulent i en mentorordning. Søknader skal rekruttere nyutdannede i etableringsfasen som assisterende kunstkonsulent i en mentorordning som et ledd i Viken fylkeskommunes talentsatsning. Det stilles derfor krav om at søker som assistent ikke har jobbet som kunstkonsulent tidligere.

Assisterende kunstkonsulenten mottar et fastsatt honorar på NOK 370.000; eks mva. som utbetales tre deler etter tilsendt faktura (EHF); ved kontraktinngåelse, ved godkjent kunstplan, og ved ferdigstilt prosjekt. Assisterende kunstkonsulent utfører en momspliktig tjeneste. I Viken fylkeskommune er det ikke mulig å få honorar utbetalt som lønn.

Assisterende kunstkonsulent må kunne ha møter både digitalt og fysisk, og ha nødvendig programvare og utstyr for å utføre oppdraget. Møter vil i hovedsak være ved skolen eller ved Viken fylkeskommunes fylkeshus, men også digitalt.

Det vises ellers til kunstkonsulentens oppgaver og ansvar, som assisterende kunstkonsulent vil jobbe tett sammen med.

 

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert i henhold til oppdragets krav til å søke. Det må tydelig framgå om det søkes oppdrag som kunstkonsulent eller som assisterende kunstkonsulent.

Søknaden behandles av seksjon kulturutvikling med bistand fra Nitja senter for samtidskunst og RSU.

Søknadsfrist: 10. januar 2022

Søknad sendes til post@viken.no og må merkes: 2021/58770

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Hauger Skolevei 15
1351 Rud
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Line Helen Danielsen

E-post
Telefon

32300000

Prosjektbudsjett

7 300 000 NOK

Søknadsfrist

10.01.2022