Oppdrag som kunstkonsulent: Førdepakken

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Sunnfjord kommune oppdrag som kunstkonsulent for kunstprosjekt knytta til utvalde vegprosjekt og byrom i ”Førdepakken”.

Illustrasjon av ny gang- og sykkelbru over Jølstra, eitt av dei aktuelle prosjekta for kunstnarleg utsmyking. Bilde: Rambøll/L2 Arkitekter

Førdepakken er eit bompengeprosjekt i Førde by der det skal byggast nye gater, fortau og sykkelvegar. Saman skal dette danne grunnlag for god byutvikling, der å gå og sykle vil vere ein føretrekt måte å komme seg fram i byen. Fleire gater og betre vegar vil gje betre flyt i trafikken i Førde sentrum. Målet er at Førdepakken skal løyse utfordringar både for biltrafikken, dei mjuke trafikantane og bygge eit Førde for framtida. www.fordepakken.no

Styret i Førdepakken har løyvd midlar til kunstnarleg utsmykning i samband med nokre av tiltaka i Førdepakken. Det er sett av ei ramme på 2,2 mill. kroner til planlegging og gjennomføring av desse.

Dei mest aktuelle områda er:

Tiltak 8: Naustøyna-Storehagen ( 2 byrom/plassar eit på kvar side av elva Jølstra). www.fordepakken.no/kva-er-fordepakken/delprosjekt/tiltak-8-naustoyna-storehagen-gang-og-sykkelbru/

Tiltak 12: Området Langebruvegen-Førde omsorgssenter 

www.fordepakken.no/kva-er-fordepakken/delprosjekt/tiltak-12-indre-oyrane-langebruvegen/

Tiltak 14: Området ved rådhuset/Pikant og Kardemomme (Hafstadvegen). 

www.fordepakken.no/kva-er-fordepakken/delprosjekt/tiltak-14-e39-fjellvegen/

Nokre andre tiltak òg vere aktuelle.

Kunstfagleg prosjektleiar vil leie kunstutvalet, som består av representantar for Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF), Sunnfjord kommune, prosjektleiar / byggeleiar Førdepakken.Kunstkonsulent må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Arbeidet i kunstutvalet vil starte så snart som mogleg. Planleggingsfasen av prosjektet skal ferdigstillat innan 01.04.2023. Tidspunkt for ferdigstilling av kunstprosjektet vert fastsett i dialog med kunstutvalg/prosjektleiar i Førdepakken.

Kunstkonsulenten sitt honorar er sett til 10-15% av avsett budsjettramme på 2,2 mill. kroner.

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

6800 Førde
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

2 200 000 NOK

Søknadsfrist

15.08.2022