Oppdrag som kunstkonsulent for Kautokeino barne- og ungdomsskole

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Kautokeino kommune oppdrag som kunstkonsulent for Kautokeino barne- og ungdomsskole.

Tekst på samisk lenger ned.

Kautokeino kommune bygger ny barne- og ungdomsskole. Anlegget består av grunnskole,
volleyballhall og svømmehall, samt et stort uteområde. Planlagt oppstart av byggefase sommeren 2021 med ferdigstillelse av bygg sommer/høst 2022. Kautokeino barne- og ungdomsskole dimensjoneres for 270 elever og 60 ansatte.

Det er satt av kr 1 800 000,- (+ mva) til kunst i prosjektet som inkluderer honorar til kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til maks 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulenten vil fungere som leder av kunstkomiteen, som vil bestå av representanter fra byggherreorganisasjonen, brukerrepresentant, arkitekt og landskapsarkitekt. Til den nye barne- og ungdomsskolen ønsker man å se på muligheter for integrerte kunstprosjekter. I tillegg forventes involvering av elever i perioder.

Kautokeino barne- og ungdomsskole har fokus på samisk språk og kultur og alle ansatte har samisk språklig- og kulturell kompetanse. Kautokeino Barne- og ungdomsskolen er unik da mer enn 90 prosent av elevene har samisk som 1. språk.

Kunstkonsulenten må ha god kjennskap til samisk kunst og kultur. Konsulenten må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Det er ønskelig at kunstfaglig prosjektleder søker ekstern støtte for kunstprosjektet ved skolen.
Arbeidet i kunstutvalget starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass våren 2021.

Dersom du ønsker å søke ber vi deg om å sende en kort motivasjonstekst for prosjektet og din faglige bakgrunn, samt en cv/portofolio innen søkefristen 1.mars 2021.

Referanser må oppgis.
Søknad sendes til post@nnks.no eller registreres i KOROs oppdragsportalen.
Merk søknad med “Kautokeino barne- og ungdomsskole”

Arealer: ca 5 500 m2 BTA

Arkitekt: Ola Roald Arkitektur AS

Entreprenør: Peab Bjørn Bygg AS

Fremdrift: Samspill og detaljprosjektering frem til mai/juni 2021, oppstart byggefase juni 2021, ferdigstillelse sommer/høst 2022.

 

Bargu dáiddakonsuleantan Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvlla huksemii

DavviNorgga dáiddaguovddáš almmuha Guovdageainnu suohkana ovddas barggu dáiddakonsuleantan Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvlla huksemii

Guovdageainnu suohkan hukse ođđa mánáid- ja nuoraidskuvlla. Huksemis lea fárus vuođđoskuvla, volleyspábbahálla ja vuojadanhálla, ja viiddis olgobiras. Plánejuvvon álgu huksemis 2021 geasi ja gárvvis galgá leat 2022 geasi/čavčča. Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvlla huksejuvvo čáhkkehit 270 oahppi ja 60 bargi.

Prošeavttas lea várrejuvvon kr 1 800 000,- (+ mva) dáidagii, mii sisttisdoallá bálkká dáiddafágalaš prošeaktajođiheaddjái ja 5% dáiddadivada BKH:i. Dáiddakonsuleantta bálká/buhtadus biddjo eanemusat dahkat 10-15% dáiddabušeahtas.

Dáiddakonsuleanta doaibmá dáiddalávdegotti jođiheaddjin, ja dan lávdegottis leat áirasat hukseheaddjiorganisašuvnnas, geavaheddjiidáirras, arkiteakta ja eanadatarkiteakta. Ođđa skuvlii háliidit geahčadit vejolašvuođaid integrerejuvvon dáiddaprošeavttaid oažžut. Dasa lassin vurdojuvvo oažžut ohppiid fárrui muhtomin.

Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvlla váldofuomášupmi lea sámegiella ja sámi kultuvra, ja buot bargiin lea gelbbolašvuohta sámegielas ja sámi kultuvrras. Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvla lea erenoamáš dan dihte go eambbo go 90 proseanta ohppiin lea sámegiella vuosttašgiellan.

Dáiddakonsuleanta berre bures dovdat sámi dáidaga ja kultuvrra. Konsuleanta ferte sáhttit bargat iešheanalaččat ja máhttit ovttasbargat. Lea sávahahtti ahte dáiddafágalaš prošeaktajođiheaddji ohcá olggobeale doarjaga dáiddaprošeavttaide skuvllas.
Dáiddalávdegotti bargu álgá dakkaviđe go dáiddafágalaš prošeaktajođiheaddji lea sajis 2021 giđa.

Jus háliidat ohcat dáhttut du sáddet oanehis movttiidahttinteavstta prošeavttas ja du fágalaš duogáža, ja vel CV/portofolio ovdal ohcanáigemeari mii lea njukčamánu 1. beaivi 2021

Referánssaid ferte addit.
Ohcama sáddet deike: post@nnks.no dahje registrerejuvvo KORO portálii.
Merkes ohcama “Kautokeino barne- og ungdomsskole

Areálat: su 5 500 m2 BTA

Arkiteakta: Ola Roald Arkitektur AS

Entreprenevra: Peab Bjørn Bygg AS

Johtu: Ovttasdoaibma ja detálljaprošekteren miessemánnui/geassemánnui 2021, huksenálgu geassemánu 2021, gárvvisteapmi geasset/čakčat 2022.

 

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

9520 Kautokeino
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kautokeino kommune

Kontaktperson

Janna Thöle-Juul

E-post
Telefon

40089595

Prosjektbudsjett

1 800 000 NOK

Søknadsfrist

01.03.2021