Oppdrag som kunstfaglig prosjektleder ved Kongsberg videregående skole

Viken fylkeskommune utlyser oppdrag som kunstfaglig prosjektleder ved Kongsberg videregående skole. Prosjektet er et tilbygg til eksisterende bygningsmasse i sentrum av Kongsberg, langs Numedalslågen.

Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Bakgrunn for prosjektet:

Kongsberg videregående skole er i dag spredd på flere bygg og lokasjoner i og rundt Kongsberg by. Skolen har et bredt utdanningstilbud med både studieforberedende fag og flere forskjellige yrkesfag.

Prosjektet skal ivareta framtidig vekst, og totalt vil hele skolen være dimensjonert for over 1500 elevplasser og opp til 300 elever i voksenopplæring. Det er et mål å samle utdanningstilbudet bedre, og å redusere antall lokasjoner. Dette gjøres blant annet gjennom et nybygg på Flåtaløkka og ved å innplassere flere klasser i det eksisterende bygget Tinius Olsen.

Tinius Olsen inneholder i dag klasser i elektro, TIP, påbygg, idrett, design og håndverk. Det er også her skolens administrasjon holder til. Gjennom prosjektet vil det i tillegg gjøres plass for flere klasser i Tinius Olsen-bygget bla. service og samferdsel, informasjon- og media samt helse og oppvekst. Klasser i studiespesialisering og voksenopplæring vil få plass i generelle teorirom, i både Tinius Olsen og i Flåtaløkka.

Om utbyggingsprosjektet:

Nybygget Flåtaløkka skal bygges i massivtre, og skal klassifiseres iht. BREEAM Very Good. Flåtaløkka vil bestå av tre etasjer og en parkeringskjeller under, og er på ca. 5.200 m2 BTA som skal inneholde restaurant og matfag, tilrettelagt opplæring, elevtjeneste og helsestasjon for ungdom, felles kantine samt flere teorirom og et fleksibelt multirom. Bygget planlegges med en bro som knytter nybygget Flåtaløkka sammen med det eksisterende skolebygget Tinius Olsen som ligger på nabotomten.

Skolen har beliggenhet langs bredden av Numedalslågen. Bygget er flomutsatt og har derfor en åpen parkeringskjeller i bunn.

Prosjektet omfatter også oppgradering av uteområdet rundt bygget. Det tenkes et grøntområdet på nedsiden av Flåtaløkka, ned mot Numedalslågen. En bred trapp/amfi med mulighet for sitteplasser er tenkt for eventuell uteundervisning. På oversiden av bygget blir det et noe mer urbant preg, hvor det bla. legges også opp til varierte sitteplasser og aktivitetsmuligheter med bla. street-basket og bordtennis.

Med realisering av nybygget på Flåtaløkka og ombyggingen i Tinius Olsen kan skolen oppnå ønsket om å samle alle vg1 elevene ett sted på det som blir hovedskolen. Med plass for elevtjenester og ny felles kantine som et hjerte i bygget vil prosjektet gi skolen en god arena hvor elever og ansatte kan samhandle formelt og uformelt. Prosjektet vil bidra i målet om å skape «en felles skole» og «en felles skolekultur».

Framdrift:

 • Det er inngått totalentreprisekontrakt med Backe Stor-Oslo i juni 2021
 • Riving og grunnarbeider på tomten startet opp pr august 2021.
 • Flåtaløkka forventes å være ferdig på nyåret 2023.
 • kunstprosjektet realiseres parallelt med utbyggingen.

Budsjett:

Det er avsatt NOK 2.848.000; til kunstprosjektet, som inkluderer alle utgifter til administrasjon, formidling, montering, kunstproduksjon, honorarer m.m. Av disse er det avsatt NOK 280.000; i honorar til kunstfaglig prosjektleder eks. mva.

Kunstprosjekt:

Viken fylkeskommune er en stor oppdragsgiver innen kunst i offentlig rom, og prosjekter gjennomføres i tråd med retningslinjene (regelverk-offentlige-kunstprosjekter-tidligere-buskerud-fylkeskommune.pdf (viken.no)).

Kunstprosjektet administreres av et kunstutvalg som består av én representant fra Viken fylkeskommunes avdeling Eiendom, én representant fra arkitekt/entreprenør, én repr. fra Viken fylkeskommunes seksjon kulturutvikling , én brukerrepresentant fra Kongsberg vgs, samt kunstfaglig prosjektleder. Seksjon kulturutvikling har lederansvar i kunstutvalget. Det er også vurdert at kunstprosjektet skal ha elevmedvirkning i prosessen med valg av kunst i prosjektet.

Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan hvor det beskrives mulige plasseringer av kunst, framdriftsplan, budsjett og formidling av kunstprosjektet. Det skal lyses ut en åpen prekvalifisering for ett eller flere kunstprosjekter som leder til at en eller flere kunstnere inviteres til konkurranser eller direkte oppdrag. Prosessen skal formidles underveis.

Kunstfaglig prosjektleder:

Kunstfaglig prosjektleder mottar et fastsatt honorar på NOK 280.000; eks mva. som utbetales tre deler etter tilsendt faktura (EHF); ved kontraktinngåelse, ved godkjent kunstplan, og ved ferdigstilt prosjekt. Kunstfaglig prosjektleder utfører en momspliktig tjeneste. I Viken fylkeskommune er det ikke mulig å få honorar utbetalt som lønn.

Kunstfaglig prosjektleder må kunne ha møter både digitalt og fysisk, og ha nødvendig programvare og utstyr for å utføre oppdraget. Møter vil i hovedsak være på Kongsberg eller ved Viken fylkeskommunes fylkeshus, men også digitalt.

Kunstfaglig prosjektleders ansvar og oppgaver er:

 • den faglige og praktiske gjennomføring av kunstprosjektet.
 • et særlig ansvar for å bidra til god kommunikasjon med alle involverte og for å sikre fremdrift i prosjektet.
 • administrative oppgavene i kunstutvalget som å skrive referat, innkalle til møter, og holde kunstutvalget orientert.
 • å utarbeide en kunstplan i samarbeid med kunstutvalget.
 • å utarbeide en formidlingsstrategi i samarbeid med kunstutvalget.
 • å administrere gjennomføringene av prekvalifiseringer og konkurranser.
 • å ha løpende kontakt med og oppfølging av engasjerte kunstnere under prosessen.
 • å bistå kunstnerne i prosjektet og sørge for at kunstnerne leverer i henhold til kontrakt.
 • å holde kunstutvalget og kunstneren nødvendig informert om forhold som gjelder prosjektet.
 • å tilse at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses.
 • å sørge for at det avholdes overtakelsesforretning innen gitte tidsfrister.
 • å følge opp eventuelle avvik eller forsinkelser.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde
 • svært god oversikt over kunstfeltet
 • svært god kunnskap om kunstneriske teknikker og materialer
 • svært god kunnskap om kunstnerisk praksis og tematikk
 • oppdatert på fagfeltet kunst i offentlig rom
 • relevant erfaring fra kuratering av utstillinger eller andre kunstprosjekter
 • gjerne prosjektledererfaring eller erfaring som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder
 • god erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Kravene til kvalifikasjoner kan avvikes for rekruttering av nyutdannede på masternivå i etableringsfasen.

Personlige egenskaper:

 • aktiv, engasjert og reflektert.
 • god gjennomføringsevne
 • selvstendig, men også god på teamarbeid
 • fleksibel og tilpasningsdyktig
 • løsningsorientert
 • faglig integritet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Viken fylkeskommune ønsker å rekruttere nye stemmer og et større mangfold i arbeidet med kunst i offentlig rom, både som kunstfaglig prosjektleder/kunstkonsulent og som utøvende kunstner i oppdrag. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert i henhold til oppdragets krav til å søke.

Søknaden merkes 2021/58699 og behandles av seksjon kulturutvikling med bistand fra Buskerud Kunstsenter.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Tinius Olsens gate 1
3611 Kongsberg
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Line Helen Danielsen

E-post
Telefon

32300000

Prosjektbudsjett

2 848 000 NOK

Søknadsfrist

10.01.2022