KORO
utlyser

Kurator søkes til kunstprosjekt for nytt Drammen Tinghus

KORO utlyser kuratoroppdrag til et kunstprosjekt i forbindelse med nybygg til Drammen Tinghus.

Tinghuset og Frimurerlogen fra Gamle Kirkeplass

KORO har fått i oppdrag å gjennomføre et kunstprosjekt til det nye tinghuset innenfor en kostnadsramme på kroner 2.1 mill. Totalarealet på 3 606 kvm vil romme lokaler (i sambruk) for Buskerud Tingrett rettssted Drammen, Vestre Viken Jordskifterett rettssted Drammen og noen lokaler for Borgarting lagmannsrett og ha plass til ca. 50 ansatte. Ambisjon for byggeriet er en bygning som uttrykker verdighet og inntar en markert og lett gjenkjennelig plass i byen. Bygningen skal utformes med sikte på fleksibel og arealeffektiv bruk av lokalene. Utbyggingspotensialet på tomta er ca. 9.000 kvm og det skal legges til rette for eventuelt ytterligere utbygging på tomten senere ved behov. Det vil bli gjennomført en enkel opparbeidelse av utearealene. Byggeprosjektet berøres ikke av antikvariske myndigheter.

Byggestart var oktober 2021 og ferdigstillelse forventes å være juli 2023.

 

Søknadskriterier

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker har gjerne dokumentert kuratorpraksis, samt formidlings- og gjennomføringsevne. Erfaring med prosjektledelse er en fordel.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart.

Kuratorstillingen i forbindelse med prosjektet er et deltidsengasjement som lønnes iht. honorarsatsen for eksterne kuratorer, kr 710,- pr time.

KORO har et mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning i våre kunstprosjekter og ønsker å bidra til likebehandling og en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nærmere om kuratoroppgaven

− utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet

− utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet

− kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med mottakerinstitusjonen og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO et tverrfaglig prosjektteam med kunstfaglig rådgiver/prosjektansvarlig, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.

Kvalifikasjoner

– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå. Relevant erfaring /egenskaper kan kompensere for utdanningskravet

– Dokumentert kuratorpraksis og/eller praktisk kompetanse i relevante fagområder

– Dokumentert relevant erfaring, gjerne innen kunst i offentlige rom

– Sterke evner innen organisering og formidling

 

Om KORO

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi forvalter og formidler en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innenfor eget fagfelt. 

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO - Kunst i offentlige rom

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

E-post
Telefon

45033233

Prosjektbudsjett

2 100 000 NOK

Søknadsfrist

24.01.2022