EKSTERN
utlyser

Kunstkonsulentoppdrag for kunst på nye Haukåsen skole

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten søker erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjekt(-er) til nye Haukåsen skole.

Tegning som viser rampen som forbinder 1. og 2. etasje

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten søker erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjekt(-er) til nye Haukåsen skole. Haukåsen skole er en spesialskole for multifunksjonshemmede elever som relokaliseres fra Trosterud i Bydel Alna til Haugenstua i Bydel Stovner. Bygget dimensjoneres for 84 elever fra 1. til 13. trinn, og skal i tillegg til skole bl.a. inneholde en barnehage for multifunksjonshemmede barn, tannklinikk og terapibasseng.

Om bygget og uteområdet

Hovedgrepet med utnyttelse av tomtens topografi gjør at byggets 1. og 2. etasje får direkte utgang til utearealene. Bygget får derfor en stor grunnflate i etasjene med elevopphold. Skolens hovedinngang er plassert sentralt på nord-fasaden og leder direkte inn til skolens adkomsttorg. Herfra er det direkte tilgang til trapp, heis og rampe og enkelt å orientere seg til administrasjon og øvrige arealer i skolen. Fellesareal er plassert sentralt i skolen i tilknytning til torget og til det omsluttede utearealet, atriet. Arealene er lett tilgjengelige for hjemmeområdene og barnehagen. I torget skal det være en stor og sentralt plassert rampe som fungerer som kommunikasjon mellom 1. og 2. etasje og som skal brukes av elevene til lek og læring.

 Administrasjon og tjenester som elevene skal bruke, herunder tannlege, fysioterapeut og logoped plasseres i byggets 1. etasje med lett tilgang fra byggets innganger og torg. Terapibasseng og gymsal er plassert delvis under terreng i den sydlige delen av tomten. Adkomst for andre brukere skjer via inngang midt på vestfasaden. Inngangen skal også brukes som tilkomst til skolens tannklinikk. Barnehagen, dimensjonert for inntil 16 barn, skal ligge i den nordøstre delen av skolens andre etasje med direkte tilkomst fra hovedinngang via trapp og heis, og fra torget.

Interiøret skal gi ro, trygghet, varme og imøtekommenhet. Material- og fargebruken har varmere og mer leken karakter jo lengre inn i de private arealene man kommer. Hjemmeområdene vil få taktile overflater med stor variasjon. Farger og overflater skal bidra til å fjerne institusjonspreget og gi gode omgivelser for læring og mestring. Formspråk og løsninger skal innby til aktivitet og nysgjerrighet gjennom overraskende elementer og organiske former.

Handlingsrom – synlighet og medvirkning 

Plassering for et kunstverk er hovedsakelig tenkt i forbindelse med rampen som forbinder 1. og 2. etasje.

Lokasjon for andre kunstverk må avgjøres i tett samarbeid med arkitekt og skolen selv, da samtlige elever benytter rullestol ol.

Det er i tillegg til kunstprosjektet (-ene) tenkt at det skal utplasseres kunst fra Oslo kommunes kunstsamling.

 Nøkkeloppgaver: 

  • Kunstkonsulenten skal lede og koordinere kunstutvalgets arbeid med kunstprosjektet på vegne av Oslo kommunes kunstsamling
  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet, i samarbeid med OKKs kunstfaglige prosjektleder
  • Ha ansvar for den kunstfaglige og praktiske gjennomføringen av prosjektet
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse
  • Skrive kunstfaglig tekst om kunstverket til kunstsamlingen.no.

Aktører som er involvert i prosjektet:

Tiltakshaver                                                 Oslobygg KF
Entreprenør                                                 Betonmast Romerrike AS
Arkitekt                                                         Enerhaugen Arkitektkontor sammen med ZINC

Kulturetaten                                                Oslo kommunes kunstsamling v/Mari F. Sundet

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:

Det er avsatt 2 300 000 kroner til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 776,-)

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Planlagt ferdigstillelse august 2026

Søknadsfrist: 26.6.2024 (svar sendes ut i august)

Merk:

Veiledende retningslinjer for karantene ved kunstner- og kunstkonsulentoppdrag i Oslo Kommunes Kunstordning (OKK).  Som hovedregel skal ingen ha parallelle individuelle kunst og kunstkonsulentoppdrag for OKK. Hverken kunstnere eller kunstkonsulenter kan få et nytt individuelt kunstoppdrag eller kunstkonsulentoppdrag før det er gått minst ett år fra avsluttet prosjektoppdrag.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig prosjektleder og prosjektansvarlig Mari F. Sundet, tlf. 482 07 284 / mari.sundet@kul.oslo.kommune.no

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Garver Ytteborgs vei 145
0977 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO
0184 Oslo

Kontaktperson

Mari F. Sundet

Telefon

48207284

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

26.06.2024