EKSTERN
utlyser

Kunstkonsulent til helsebygg i Namsos kommune

Namsos kommune søker en kunstkonsulent til kunstprosjekt i Bangsundveien 2A. Bygget er et helsebygg på 3 etasjer, og ligger på Bangsund ca. 1 mil sør for Namsos.

Om prosjektet:

Oppdragsgiver: Namsos kommune
Totalt kunstbudsjett: NOK 475 000
Oppstart: våren 2024
Ferdigstilling: Sommeren 2025
Søknadsfrist: fredag 26 januar 2024

Nåværende Bangsund bo- og velferdssenter skal endres til institusjonsdrift, og det skal gjennomføres et renoveringsprosjekt. Bygget er på 3. etasjer og er tilknyttet et uteareal. Kunstprosjektet organiseres som eget prosjekt, som skal samkjøres med byggeprosjektet.

I bygget planlegges det for spesialiserte institusjonstjenester på det øverste trinnet i omsorgstrappen. Plassene tilrettelegges for personer med behov for institusjonstjenester med psykiske utfordringer, og for personer med demensdiagnoser som trenger spesialisert og tett oppfølging. Begge disse brukergruppene trenger robuste lokaler som er godt tilrettelagt. Det er lagt vekt på åpne oversiktlige fellesrom og ivaretagelse av ansattes sikkerhet i jobbsituasjon.

Brukerne på institusjonsplassene trenger spesielt å skjermes for støy og for mye stimuli. Det er strenge krav til det fysiske miljøet. Kunst som vurderes for denne delen av bygget bør kunne integreres i bygget og bidra til beboernes trivsel og trygghet.

Brukerne av dagsentret vil vær innbyggere i lokalmiljøet med og uten vedtak om dagsentertilbud. Dessuten vil lag og foreninger få muligheter til å leie dagsentret v/behov.

Om bygget:

 • 18 institusjonsplasser fordelt på 2 avdelinger i 2 etasjer
  • 9 beboerrom og fellesrom samt administrasjon i 1. etasje
  • 9 beboerrom og fellesrom samt administrasjon i 2. etasje
 • Inngangsparti i 1. etasje
 • Dagsenter m/tilhørende lokaliteter i 1. etasje
 • Administrative funksjoner med kontor og møterom for ansatte 3. etasje.
 • Tilgjengelig skjermet uteareal

Organisering av kunstprosjektet

Namsos kommunes Retningslinjer for kunst i offentlige rom beskriver hvordan kunstprosjektene skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom i kommunen. De skal gi befolkningen anledning til å oppleve kunst i eget nærområde og i kontakt med kommunale bygg og uterom, og gjennom dette bidra til økt trivsel. Det skal også bidra til aktiv kunstformidling og økt forståelse av kunst. Kunstprosjektene skal også medvirke til en planmessig og god forvaltning av kommunens kunstsamling, og samtidig bidra til næringsgrunnlaget for profesjonelle kunstnere.

Det opprettes et kunstutvalg for prosjektet. Kunstkonsulenten har ansvar for å lede arbeidet i kunstutvalget, kvalitetssikre det kunstfaglige og utvikle en kunstplan. Det innebærer blant annet å foreslå egnede plasseringer for kunst, aktuelle kunstnere og oppdragsformer. Kunstkonsulenten har ansvar for at kunstprosjektet gjennomføres i samsvar med godkjent kunstplan og budsjett, det vil si både den praktiske gjennomføringen, og dialogen med utførende kunstner/-e, og være bindeledd mellom utførende kunstner/-e og oppdragsgiver i prosjektperioden. Kunstkonsulenten har ansvar for at nødvendige rapporter og dokumentasjon leveres oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.

Det er avsatt NOK 475 000,- i kunstbudsjettet som skal dekke alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, inkludert kostnader til kunstkonsulent og 5% i kunstavgift.

Kunstkonsulent mottar honorar etter anbefalte satser fra KORO, som sammen med øvrige kostnader som eksempelvis reiseutgifter, ikke skal utgjøre mer enn 15% av kunstbudsjettet.

Vi søker en kunstkonsulent med erfaring fra kunstprosjekter i offentlige bygg.

Søknaden skal inneholde:

 • Kort motivasjonstekst for oppdraget
 • Link til hjemmeside/oppdatert CV eller vedlegge portofolio og cv.
 • Dokumentasjon av inntil tre tidligere relevante oppdrag, gjerne helsebygg eller andre relevante kunstprosjekter
 • Referanser

Søknad sendes til Gudrun Flatebø, som også kan kontaktes ved spørsmål.

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Bangsundveien 2A
7822 Bangsund
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Namsos kommune

Utlysers adresse

Stavarveien 2
7856 Jøa

Kontaktperson

Gudrun Flatebø

Telefon

99449329

Prosjektbudsjett

475 000 NOK

Søknadsfrist

26.01.2024