Kunstkonsulent søkes til Bingfoss ungdomsskole på Sørumsand – søknadsfrist 8.desember.

Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) søker, på vegne av Lillestrøm kommune, kunstkonsulent i forbindelse med en ombygging/utvidelse av Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand.

Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) søker, på vegne av Lillestrøm kommune, kunstkonsulent i forbindelse med en ombygging/utvidelse av Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand.

Det er avsatt kr 1.200 000 til kunstprosjektet. Dette inkluderer alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, bl.a. honorar (inkl. mva.) til kunstkonsulent og andre deltakere i kunstutvalg, anskaffelses-/konkurransekostnader, kunstner(e) sitt honorar og produksjonskostnader, kunstavgift, samt eventuelle tekniske og bygningsmessige tilpasninger som kreves ifm. kunst til prosjektet.

Oppstart januar 2024, og planlagt ferdigstillelse vår 2025

Om bygget

Lillestrøm kommune ved kommunalområde Eiendom skal utvide Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand og oppgradere skolens utearealer.

Bingsfoss ungdomsskole skal videreføres som en 6-parallell skole for elever fra 8- til 10. trinn.

Prosjektet innebærer etablering av to tilbygg mot nord i forlengelse av eksisterende klasseromsfløyer, ombygging av deler av eksisterende skole samt oppdragering av skolens uteareal som skal tilrettelegges for fysisk aktivitet. Blant annet skal dagens stisystem langs Glomma forbindes inne på skolens uteareal.

Eksisterende bygg ble etablert på 1960-tallet, og gjennomgikk i 2007 en omfattende ombygging og rehabilitering til baseskole. Skolen fremstår i dag som en godt vedlikeholdt og moderne bygning, men klasserommene er for små til den planlagte elevveksten i området.

Eksisterende bygg (BTA)                              ca. 7 500 m2

Ombygging i eksisterende bygg (BTA)                2 197 m2

Tilbygg (BTA)                                                           1 262 m2

Utomhus                                                           ca. 16 000 m2

MUA for skolen                                                      15 585 m2

Byggesaken vil bli gjennomført som en totalentreprise.

Kunstutvalget

Kunstkonsulenten er leder for kunstutvalget, utarbeider dagsorden, koordinerer møtetidspunkter og fører møtereferater. Sammensetningen av kunstutvalget tilsikter at alle sider blir belyst under planleggingen av kunstprosjektet.  Det er ikke tatt endelig stilling til hvilken type kunstnerisk utsmykning man ønsker. Både utendørs og innendørs utsmykning kan være aktuelt.  Dette spørsmålet avklares i prosessen i dialog med kunstutvalget.

Kunstutvalget vil foruten kunstkonsulent bestå av representanter fra byggherre/prosjektledelse, brukere, arkitekt/landskapsarkitekt og Lillestrøm kommune v/kultur.

Honorar

Kunstnerisk konsulent mottar honorar etter KORO sine honorarsatser.

Krav til søker

Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med større kunstprosjekter. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og ha gode evner til samarbeid. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Ved ytterligere spørsmål kan Jan Teksum kontaktes på epost: jano.teksum@lillestrom.kommune.no

Søknad med en kort motivasjonstekst, referanseprosjekter og oppdatert CV, sendes til director@nitja.no innen 8. desember 2023.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Vendom 6
1920 Lillestrøm
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Lillestrøm kommune

Utlysers adresse

Kirkegata 10A
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Jan Teksum

Telefon

93267093

Prosjektbudsjett

1 200 000 NOK

Søknadsfrist

08.12.2023