Kunstkonsulent eller duo søkes til utvikling av byrom i Ålesund sentrum

Ålesund kommune arbeider med en utvikling og rehabilitering av 5 ulike byrom i Ålesund sentrum, og søker i den sammenheng en engasjert kunstkonsulent eller duo.

Forslag utforming Harald Torsviks plass – utdrag forprosjekt v/ JAJA og Lala Tøyen

Om prosjektet

Oppdragsgiver: Ålesund Kommune

Totalt budsjett: 21 mill.  kr

Kunstbudsjett: 2 mill. kr

Oppstart detaljprosjekt: Mars 2024

Oppstart fysisk opparbeidelse: Høst 2024

Ferdigstilling: Vår 2025

Antall byrom/prosjektområder: 5

Kvadratmeter: Ca. 2 000 m2

Prosjektleder: Linda Fiskerstrand Sperre

Ønsket oppstart: 11. mars 2024

Søknadsfrist: Utsatt! 03.03.2024

Prosjektbeskrivelse

Ålesund kommune arbeider med en utvikling og rehabilitering av flere byrom i Ålesund sentrum. Prosjektet er en pilot innen medvirkning og tverrfaglig samarbeid, hvor kunst har en helt sentral rolle som metode og verktøy i by- og stedsutviklingen. Det overordnede målet med prosjektet er å skape gode byrom som fungerer i hverdagen og året rundt, med hensikt å forebygge sosiale samfunnsutfordringer som ensomhet, aktivitet og utenforskap.

Prosjektet strekker seg fra Harald Torsviks plass i sør, gjennom Korsatunellen og ut på St. Olavs plass i nord, totalt ca. 2 000 m2. Sammen utgjør plassene en sekvens av sammenhengende byrom, hvor vi kan telle i alt 5 ulike prosjektområder. Disse utgjør en sammenhengende og viktig forbindelse for myke trafikanter gjennom byens kjerne, fra nord til sør.

Det har nå blitt gjennomført et forprosjekt for de aktuelle byrommene. Forprosjektet er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe bestående av arkitekt, landskapsarkitekt, kuratorteam, kunstnere, lysdesigner, ulike virksomheter i kommunen og psykiater. I forprosjektet foreslås 7 ulike kunstverk, av ulik karakter og omfang. Valgt kunstkonsulent vil sammen med kunstkomiteen evaluere forprosjektet og forslagene til kunstverk, for deretter å velge ut hvilke kunstprosjekter som skal tas videre. Dette må også vurderes opp imot kunstbudsjett og eventuelle midler fra KORO og private aktører. Se vedlegg for forprosjektrapport og forslag til kunsten.

Organisering av kunstprosjektet

Organiseringen av kunstprosjektet er forankret i Ålesund Kommunes «Retningslinjer for kunst i offentlig rom». Gjennom disse retningslinjene ønsker vi å sikre høy kunstnerisk kvalitet i alle faser og ledd av prosjektet.

Ålesund kommunes kunstutvalg vil sammen med prosjektleder oppnevne en kunstkomite for prosjektet. Kunstkonsulenten vil lede kunstkomiteen. Kunstkomiteen består av representanter fra Ålesund kommune; 1-2 brukerrepresentanter for byrommet, anskaffet arkitekt/landskapsarkitekt til detaljprosjektet, samt en representant fra virksomhet kultur og fritid i Ålesund kommune. Prosjektansvaret ligger hos avdeling prosjekt, miljø og samferdsel, men samarbeider tett med avdeling kultur.

Kunstkonsulenten vi søker etter har i oppgave å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstkomite. Kunstkonsulenten skal utarbeide en kunststrategi og en kunstplan med begrunnede kunstforslag, inklusive budsjett og plan for fremdrift, forvaltning og formidling. Kunstkonsulenten skal være bindeleddet mellom utførende kunstner(e) og oppdragsgiver i prosjektperioden, samt sikre god og involverende dialog med virksomhetens ansatte og øvrige involverte i prosjektet. Se utfyllende oppgaver for kunstkonsulenten i vedlagt dokument: «Retningslinjer for kunst i offentlig rom». Det er ønskelig at kunstkonsulenten er fysisk til stede under store deler av arbeidet, spesielt i oppstartsfasen.

Fremdrift

Vår/sommer 2024: Detaljprosjekt

Høst 2024: Byggestart

Vår 2025: Ferdigstilling

Budsjett

Det er avsatt 2 mill. kr i kunstbudsjett. Midler fra KORO og private aktører kan tilkomme. Kunstkonsulenten mottar honorar etter KORO sine honorarsatser 776,- kr pr. time. Total honorarramme er satt inntil 300 000,- kr eks. mva. For en duo vil honoraret deles.

Kvalifikasjoner

Kunstfaglig bakgrunn på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

 • God kjennskap til samtidskunstfeltet
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid, innen kunst i offentlig rom
 • Erfaring med kommunalt samarbeid er en fordel
 • Gode evner innen organisering og kommunikasjon
 • God samarbeids- og gjennomføringsevne
 • Gode lederegenskaper
 • Det er ønskelig at kunstkonsulenten har god lokal kjennskap, og lokal tilhørighet vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknaden skal inneholde

 • CV
 • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side)
 • Link til hjemmeside/portefølje med dokumentasjon på tidligere oppdrag

Inkludering og mangfold er en styrke. Kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn er velkomne til å søke.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Slik søker du

Søknadsmaterialet sendes i PDF-format på e-post til: linda.fiskerstrand.sperre@alesund.kommune.no

Ved stor filstørrelse kan lenke til nedlastning via fildelingstjenester sendes til samme adresse.

Frist: Utsatt! 0303.2024

Fylke

Møre og Romsdal

Prosjektadresse

Harald Torsviks plass, 6003 Ålesund
Møre og Romsdal
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Ålesund Kommune

Utlysers adresse

Keiser Wilhelms gate 11
Postboks 1521
6025 Ålesund

Kontaktperson

Dorte Narum

Telefon

47715766

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

03.03.2024