Flashelement kan ikke vises.
Klikk her for å laste ned siste versjon av Flashplayer.
Det kreves også at javascript er på.
+
23.09.2010

A1 Florida

Kunstplan for Bybanen identifiserer området ved Bybanens stopp ved Florida som et aktuelt sted for et kunstprosjekt.
Kunstutvalget ønsker et permanent og monumentalt verk med vann og/eller lys som sentralt element. Verket skal reflektere Bybanens overordnede visjon og verdier ved satsning på en bærekraftig utvikling, samtidig som det skal forholde seg til de stedlige kvaliteter.

Gjennom en internasjonal prekvalifisering fikk vi 106 søkere fra 16 land som ønsket å delta i en lukket konkurranse. Kunstutvalget inviterte kunstnerne Thorsten Goldberg (Tyskland), Josefine Gűnschel (Tyskland), Marit Justine Haugen / Dan Zohar (Norge), Per Åge Lyså (Norge) og Jean-Bernard Métais (Frankrike) til å delta i konkurransen.

Den økonomiske rammen for utførelse av kunstprosjektet er maksimalt NOK 3 000 000 – tre millioner - inklusive kunstnerens honorar. Oppgaven er krevende, og stiller store krav til tekniske løsninger, installasjonenes styrke og korrosjonsbestandighet.

Juryen har mottatt fem gjennomarbeidete og gode forslag. Samtlige deltakere har forholdt seg til de betingelser som var satt i konkurranseinnbydelsen.

Per Åge Lyså: Ringen rundt.
Syv moduler er satt sammen til en stor ring. Denne ringen er tenkt plasser på høykant slik at den ”står” på vannflaten. Vanndyser og LED lys er integrert i konstruksjonen. Vann og lys blir brukt som skulpturelle elementer ved at installasjonen roterer og danner varierende former og lyseffekter. Dynamisk endring av rotasjonshastighet, vanntrykk og farger gir mulighet for mange forskjellige former.
Står på et fundament/ sokkel på bunnen av sjøen. Selve ringen er 8 meter i diameter, laget av 20mm epoksy/ e-glass kompositt med stålforsterket sammenføyninger. Tekniske installasjoner, pumper og computere er foreslått plassert på land, for å lette vedlikehold.

PÅLweb1.jpg

Thorsten Goldberg: 60°22’52.26“N, 05°20’01.71“E (waterside encased / layered scales).
Goldberg foreslår å plassere sitt verk i strandsonen mellom Gamle Nygårdsbro og Florida, like ved Bybanens stoppested. kunstneren gjentar vannets speiling ved å foreslå en reflekterende struktur av overlappende, skinnende metallflak, som takstein eller fiskeskinn, som følger landskapets topografi, et skinnende teppe, over et område på ca 400 m2.
Det bærende skjelett for hele strukturen består av stålrammer som følger landskapet i en konstant avstand (høyde) på 50 – 100 cm. Hver stålplate er ca 140 x 80 cm, laserkuttet fra 1mm rustfritt stå, med polert overflate. Disse er montert på 12mm armert betong. Platene er festet til rammeverket med justerbare hengsler slik at der er en horisontal åpning på 10 – 20mm mellom platene. LED lys er montert under platene på en slik måte at lyset reflekteres i platene og vannet.

TGweb12.jpg 

Marit Justine Haugen og Dan Zohar: Glowing Structures
Kunstnernes hovedintensjon er å uttrykke balansepunktet mellom det menneskeskapte og naturen. De har valgt rommet under motorveiviadukten for sitt forslag. Haugen/ Zohar har latt noen av betongsøylene som bærer motorveien bli ”overgrodd” med rørstrukturer av polykarbonat. Disse rørstrukturene har varierende lengde og tykkelse, og er formmessig inspirert av organiske vekster. En tar sikte på å kunne bruke resirkulert materiale.
Rørstrukturene er festet til et selvbærende rammeverk som omslutter bropilaren. Installasjonen er belyst med interaktiv LED belysning, styrt av tidevannet.
Strømmen er foreslått hentet fra solceller som plasseres på brokonstruksjonen.

 

H-Zweb1.jpg

Josefine Gűnschel: CFU – Colony Forming Unit
CFU er en organisk struktur som brer seg utover vannflaten. Glødende rødlig, som kolonier av koraller eller vannliljer. Installasjonen minner om en levende organisme, og er laget av resirkulert plastmateriale; PET (Polyethylenterephthalat), et solid og langsomt nedbrytbart materiale. PET er i dag et stort globalt forurensningsproblem i verdenshavene. Hvert element er ca 50 cm langt og har en diameter som varierer mellom 19 og 4,7 cm. Elementene er festet sammen med en stålramme, og hele strukturen holdes flytende ved hjelp av flottører.
Inne i hvert element er plasser LED lys. Disse er interaktive: lav lysstyrke om kvels/ natt og høyere lysstyrke ved dagslys.

JGweb2.jpg

 

Jean-Bernard Métais: Lysfisker – Drømmefanger (Pécheur de lumières – Capteur de songes)
Métais har valgt å plassere sitt verk midt ute i vannspeilet, en lysfontene. Som tittelen også indikerer, minner dette om en stor teine – eller drømmefanger.
Installasjonen er 9 meter høy, med en diameter på ca 11 meter. Den består av 156 semitransparente rør av polykarbonat, holdt sammen av to ringer og sokler i rustfritt stål. Nede i enden av hvert rør er installert interaktiv LED belysning. Som alternativ strømkilde foreslår kunstneren en autonom vindmølle av typen ”vertikal flamme”, plasser i sentrum av verket, som et skulpturelt element. Hele installasjonen hviler på flottører som er forankret i havbunnen.

JBMweb1.jpg

 
 

Kunstplan for Bybanen

 

Bybanen i Bergen er den første banen i sitt slag i Norge, og skal danne ryggraden i byens fremtidige infrastruktur for kollektivtransport. Første byggetrinn skal åpnes for trafikk sommeren 2010. Det utarbeides et eget kunstprogram for Bybanen. KORO bidrar med betydelige midler gjennom uteromsordningen (URO).

Den gode møteplassen
Kunsten kan bidra til en identitetsbindende plass- og stedsdannelse langs Bybanens trasé. Med kunstprogrammet vil vi skape rom for kontemplasjon og opplevelse. Bybanen vil være møteplass for mennesker med svært ulik bakgrunn, dette er både utfordrende og gjør den interessant for en kunstnerisk utforskning av det offentlige uterommets funksjon. Kunsten kan ha verdi som identitets- og relasjonsbygger og vil kunne være en motvekt til den fremmedgjøring man ofte opplever i den flyktige og travle hverdagen som et urbant massetransportmiddel representerer.

Bredde, dynamikk og innovasjon er sentrale begreper i kunstplanen, og programmet tar mål av seg til å vise et bredt spekter av samtidskunst på et høyt nivå. Dynamikken i programmet vil bli ivaretatt ved at det legges opp til en åpen tidshorisont; skiftende temporære installasjoner – i tillegg til permanente verk.

Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen har nå vedtatt Bybanens kunstplan. Planen er utarbeidet av Bybanens Kunstutvalg, og består av flere delprosjekter som vil bli igangsatt suksessivt. Noen vil ferdigstilles til åpningen av Bybanen sommeren 2010, andre vil komme til etter hvert. I juni ble det utlyst internasjonal prekvalifisering til lukket konkurranse i et av delprosjektene: Florida. Et annet delprosjekt, Tunellene er også startet.  

Kunstplan for Bybanen: Del 1, Målformulering og strategi (pdf)>>
Kunstplan for  Bybanen, A1 Florida (pdf>>)
Kunstplan for  Bybanen, B1 Tunellene (pdf>>)
______________________________________________________________________________

 
 

Følg KORO på

  

 
 

PREKVALIFISERINGER

Utlysninger

  

 
 

STORE PROSJEKTER I ARBEID

MINNESTEDER ETTER 22.JULI
R6
HØGSKOLEN I BERGEN
CHRISTIAN FREDERIK-MONUMENT
HAUKELAND SYKEHUS

 

 
 

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

STAVANGER KONSERTHUS

KILDEN

AK DOLVEN / UNTUNED BELL    

FALSTADSENTERET

KUNST TIL NYTT OPERAHUS

Se også:
KUNST PÅ KART

 
 

SØK Digitalt Museum

Brukerveileder DigitaltMuseum

 
 

KUNSTORDNINGER

STATLIGE BYGG
LEIEBYGG/ELDRE STATSBYGG
KOMMUNALE BYGG
UTEROM
 
 

OM OPPHAVSRETT

© Copyright
Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

 
 

EGNE RAPPORTER

Tilgjenglige KORO-rapporter
>>